De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

Meer wateroverlast door hevige regenbuien

Op 18 juni en begin augustus 2021 veroorzaakten enorme regenbuien wateroverlast in Alkmaar. Tunnels liepen onder, straten waren onbegaanbaar en op sommige locaties stonden woonkamers blank en stond water in kelders.

Wateroverlast centrum Alkmaar
Stadswerk072 ontving deze periode veel meldingen en foto’s van bewoners in het centrum van Alkmaar. Op basis hiervan zijn de 3 grootste probleemlocaties vastgesteld:

 1. De Laat;
 2. Omgeving Koningsweg, Ramen en Hofplein;
 3. Hofstraat en omgeving.

Gemeente Alkmaar wil de leefbaarheid van de omgeving in stand houden of verhogen. Zij wil hierbij duurzaam en toekomstbestendig inspelen op de nieuwe klimaatontwikkelingen en daarmee proactief handelen. Gemeente Alkmaar heeft Stadswerk072 gevraagd maatregelen te nemen om schade na hevige regenbuien te beperken. Stadswerk072 heeft advies- en ingenieursbureau Sweco gevraagd om hiervoor eerst de oorzaak van de wateroverlast bij de Koningsweg, Ramen en Hofplein te onderzoeken. Bewoners en ondernemers uit deze omgeving worden actief benaderd in het participatietraject. Voor De Laat nemen we bij de herinrichting maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. De wateroverlast bij de Hofstraat en omgeving wordt in een apart project onderzocht.  

Waterhinder zal blijven bestaan
In gemeente Alkmaar gaan we steeds meer toe naar het bovengronds inzamelen en afvoeren van water. Het zal dan ook steeds vaker voorkomen dat bij hevige buien water op straat komt te staan. Hierbij maken we onderscheid tussen hinder en overlast: 

 • Hinder: beperkte hoeveelheid water op straat (duur: 15-30 minuten);
 • Overlast: langdurig en op grote schaal water op straat, in winkels en in woningen met materiële schade en mogelijk ook ernstige belemmering van het (economische) verkeer als gevolg. 

Het uitgangspunt is dat we in de toekomst zullen moeten accepteren dat we een bepaalde mate van hinder ondervinden. Hiermee sluiten we aan op wat de Rijksoverheid in haar Deltaplan zegt.

Advies voor korte- en lange termijn oplossingen
In het geval van het centrum hebben we dus niet te maken met hinder, maar met overlast. Bij maatregelen tegen wateroverlast wordt al snel gedacht dat het vergroten van de rioolbuizen de beste oplossing is. Toch is dit niet het juiste middel om bij extremere buien en drogere periodes te kunnen sturen en het is ook nog eens erg kostbaar. Sweco zoekt naar een integrale aanpak tegen klimaatveranderingen met een gecombineerde aanpak van riolering, wegen en groen. Zo kunnen we tegen zo laag mogelijke kosten de wateroverlast en het watertekort (droogte) in het centrum van Alkmaar beperken. 

Na afronding van het onderzoek naar de afwatering in het centrum van Alkmaar adviseert Sweco over welke korte- en lange termijn maatregelen de gemeente kan nemen. Sweco maakt per oplossing inzichtelijk:

 • Wat de effecten van de maatregelen zijn op de wateroverlast;
 • Op welke locaties de maatregelen de overlast verminderen;
 • Wat het draagvlak is voor bepaalde maatregelen;
 • Wat de kosten zijn om de maatregelen door te voeren.

Stadswerk072 weegt vervolgens intern af welke maatregelen het meest haalbaar zijn om de wateroverlast in het centrum van Alkmaar te verminderen.

Input van bewoners en ondernemers is zeer welkom
Om dit onderzoek goed uit te voeren is input van bewoners zeer welkom. Zo kan Sweco beelden van de recente wateroverlast goed gebruiken in het onderzoek. Heb je beeldmateriaal? Mail dit dan naar: nbouma@stadswerk072.nl

Enquête
Stadswerk072 houdt een enquête over de wateroverlast die ontstond na de hevige regenbuien eind juni en augustus 2021. De enquête is onderdeel van het onderzoek dat we uitvoeren naar de wateroverlast in het centrum van Alkmaar. Om een goed beeld te krijgen zijn we benieuwd naar jouw ervaringen als bewoner of ondernemer.
We horen graag van bewoners en ondernemers waar zij wateroverlast hebben ervaren, wat zij zelf hebben gedaan om de schade te beperken en welke toekomstige oplossingen zij zien. De enquête kan tot 8 december ingevuld worden. Ga naar de enquête.

Planning contactmomenten
Bewoners en ondernemers van de Koningsweg, Ramen en Hofplein worden betrokken bij dit onderzoek. Dit gebeurt op de volgende momenten:

 • Bewonersavond: Dinsdag 23 november 2021
  Tijdens deze online bijeenkomst informeert Sweco deelnemers over het onderzoek dat zij uitvoert: wat is het doel en wat is de aanpak? Ook haalt Sweco op hoe bewoners en ondernemers de overlast hebben ervaren en welke mogelijke oplossingen zij zelf zien.

  Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar n.bouma@stadswerk072.nl. Deelnemers ontvangen uiterlijk maandag 22 november een mail met de link naar de online bijeenkomst.
 • Online enquête: 24 november – 8 december 2021
  Bewoners en ondernemers kunnen via een online enquête in detail aangeven hoe zij de wateroverlast hebben ervaren. In de enquête komen vragen aan bod als: waar is overlast ervaren, wat is er gedaan om de schade te beperken en welke oplossingen ziet men? De link naar de enquête plaatsen we woensdag 24 november op deze projectpagina.
 • Bewonersavond: Begin januari
  Begin januari organiseren we een online bijeenkomst waarin Sweco de uitkomsten van de enquête deelt. Tijdens deze bijeenkomst denken we met elkaar na over mogelijke maatregelen. 
 • Bewonersavond: Eind januari
  In deze online bijeenkomst presenteert Sweco de maatregelen die genomen kunnen worden en de kaders die hierbij gelden. Sweco laat zien welk advies zij uitbrengt aan Stadswerk072. Op basis van dit advies zal Stadswerk072 intern afwegen welke maatregelen zij het meest haalbaar vinden om door te voeren. 
De afbeelding toont een planning van de communicatiemomenten
De afbeelding toont een planning van de communicatiemomenten

Contactpersoon
Heb je vragen of opmerkingen over de wateroverlast in het centrum van Alkmaar? Dan kun je contact opnemen met Nienke Bouma via nbouma@stadswerk072.nl.