Alkmaar heeft wettelijke taken kinderopvang in 2021 naar behoren uitgevoerd

Ieder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een analyse uit over de taken die gemeenten volgens de Wet Kinderopvang hebben. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de Jaarverantwoording Kinderopvang over het voorgaande kalenderjaar.

De inspectie heeft de beschikbare informatie over de uitvoering van de wettelijke taken toezicht en handhaving kinderopvang door de gemeente Alkmaar in het jaar 2021 geanalyseerd en ziet geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren. Dit betekent dat Alkmaar de status A behoudt. Dat betekent dat Alkmaar de wettelijke taken op het gebied van kinderopvang naar behoren heeft uitgevoerd.

Vanaf dit jaar treedt er een nieuw interbestuurlijk toezichtkader in werking en is het toezicht van de inspectie op de gemeentelijke taken rondom toezicht en handhaving kinderopvang, en het onderwijsachterstandenbeleid samengevoegd. Het doel hiervan is meer samenhang en eenduidigheid binnen het interbestuurlijk toezicht te realiseren. Daarmee zullen geen statussen meer toegekend aan gemeenten.

Bron:Beatfm.nl