Gemeente Alkmaar: in maart beleidsvisie asielzoekers, statushouders en ontheemden

Alkmaar wil in maart een beleidsvisie asielzoekers, statushouders en ontheemden vaststellen. Doel is om een samenhangende visie voor de periode tot 2030 neer te leggen over de opvang, huisvesting en begeleiding van asielzoekers, statushouders en ontheemden in Alkmaar en, waar nodig, in de regio.

Deze visie is met buurgemeenten afgestemd. Bij opvang wordt de voorkeur gegeven aan langdurig beschikbare locaties, waarbij de buurt actief betrokken wordt. Dit is noodzakelijk voor de integratie en participatie en voor draagvlak in de samenleving.

Op de korte termijn zou de reguliere woningmarkt zoveel mogelijk ontzien moeten worden bij het zoeken naar tijdelijke huisvesting. Er moet gekeken worden naar leegstaande kantoren, scholen en ander geschikt vastgoed, alsmede flexwoningen. Alkmaar is van mening dat er lokaal voldoende flexibele huisvesting- en opvangcapaciteit beschikbaar is.

De doorstroom van statushouders naar een eindwoning is volgens de gemeente momenteel goed en zou in goede harm