Leger des Heils uitvoerende partij voor Sociaal Pensionvoorziening in Alkmaar

Naar aanleiding van zorgen over de komst van een sociaal pensionvoorziening naar het pand waar Reakt gevestigd is, heeft het college van Alkmaar aangegeven dat er overleg is geweest.

Reakt heeft aangegeven zorgen te hebben over de komst van de sociaal pensionvoorziening naar deze plek, maar er is over en weer vertrouwen uitgesproken.

Alkmaar heeft naar aanleiding van het aangekondigde opheffen van De Opvang BV alle alternatieven om dreigende dakloosheid voor de mensen van De Opvang BV af te wenden afgewogen.

De locatie Pettemerstraat is daarbij als meest geschikte vestigingsplek voor de tijdelijke sociaal pensionvoorziening naar voren gekomen en het Leger des Heils als uitvoerende partij voor de Sociaal Pensionvoorziening aan te trekken.

De bewoners van de nieuwe sociaal pensionvoorziening zijn op dit moment woonachtig en daarbij gaat het om mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben maar op dit moment niet in aanmerking komen voor een andere vorm van zorg of opvang via de gemeente of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Om mogelijke problemen te voorkomen wordt met de toegang en inrichting van het pand rekening met de deelnemers van Reakt op de begane grond.

Bron: Mediapartner Beat FM