Noord-Holland vraagt het Rijk € 1,2 miljard voor landelijk gebied

REGIO – Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te verminderen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden. 

Met onder andere deze maatregelen willen Gedeputeerde Staten (GS) de natuur, waterkwaliteit, het klimaat en de landbouw verbeteren en verduurzamen. Vooralsnog is voor deze plannen ruim € 1,2 miljard nodig van het Rijk.

De voorgestelde maatregelen staan omschreven in de concept-startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat zijn afspraken die met het Rijk en Europa zijn gemaakt. 

Noord-Holland hecht aan een duurzame toekomst van het landelijk gebied en wil meerdere opgaven tegelijkertijd aanpakken. Daarom zijn ook doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. 

De provincie gaat het PPLG uitvoeren in 5 regio’s die heel Noord-Holland omvatten. Dat zijn:

– Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland
– Noord-Kennemerland
– Laag Holland
– Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden
– Gooi en Vechtstreek. 

Binnen elke regio zijn al gebiedsprocessen bezig om onder andere de stikstofuitstoot te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en de natuur te herstellen en versterken. De maatregelen die in het PPLG staan worden daarin meegenomen.

Met de concept-startversie van het PPLG gaat het gesprek over de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland van start. Naar verwachting stellen Provinciale Staten (PS) begin 2024 het definitieve PPLG vast.