Alkmaar · 28 september 2023

Begroting 2024: gemeentelijke belastingen blijven laag

Het college van B&W weet de gemeentelijke belastingen voor de Alkmaarders laag te houden ondanks de landelijke hoge inflatie. Tegelijkertijd houdt het college vast aan de ambities van het coalitieakkoord en de gewenste meer open stijl van besturen. Cultuur- en sportvoorzieningen blijven op hoog niveau en bereikbaar voor alle inwoners, jong en oud, meer of minder bedeeld. Voor de woningbouw geeft het college ruim baan aan kansrijke projecten in Alkmaars Kanaal.

Het college van B&W

Sluitende begroting met meer focus

Het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn” van de partijen D66, OPA, BAS, VVD, CDA en SPA hecht aan een degelijk financieel beleid; een sluitende begroting, kostendekkende tarieven en gemeentelijke belastingen die enkel de reguliere inflatie volgen.

De opgave voor de begroting 2024 was groot. Door autonome ontwikkelingen en het nieuw beleid uit het coalitieakkoord was er een opgave van een kleine € 30 miljoen.

https://youtube.com/watch?v=zD2-_bIIe_M%3Ffeature%3Doembed

Ondanks deze serieuze opgave en de hoge landelijke inflatiecijfers hebben wij een sluitende begroting kunnen presenteren waarbij de onroerendezaakbelastingen (OZB) maar iets is bijgesteld, slechts met 4,2%. Wel zijn de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening meer kostendekkend gemaakt maar dat is in lijn met de redelijkheid volgens het coalitieakkoord.

“Dat betekent niet dat we niet alert en kritisch moeten blijven. Het Rijk heeft in de miljoenennota nog steeds een bezuiniging voor alle gemeenten opgenomen van € 3 miljard vanaf het jaar 2026. Als dat niet van tafel gaat wordt het de komende jaren echt spannend”, aldus Christian Schouten, wethouder Financiën.

Ambities Coalitieakkoord

Voor de noodzakelijke woningbouw richt het college zich op kansrijke projecten in het Alkmaars Kanaal. Daarmee komen er meer betaalbare en duurzame woningen voor de Alkmaarders. Het meer focussen op kansrijke projecten betekent ook dat het college gaat voor kwaliteit boven kwantiteit. Denk aan een mooi groen stadspark voor de leefbaarheid, het klimaat en met ruimte voor voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Dat versterkt de kwaliteit van de stad en schept de kracht voor een aantrekkelijke woon- en werkgemeente, nu en in de toekomst. Dit alles met minder inhuur en meer eigen gemeentelijke capaciteit, juist ook voor meer binding en betere aansluiting op de Alkmaarse “feeling”.

Voor de dorpen komt er een Dorpenagenda waar iedereen aan kan deelnemen. Juist deze open bestuursstijl kenmerkt dit college. Samen en in een open gesprek op zoek gaan naar oplossingen voor toekomstbestendige dorpen en het behoud van het landelijk gebied.

Dit ‘samen’ en vanuit ieders mogelijkheden deelnemen aan de Alkmaarse samenleving is ook de motivatie achter de op te stellen Seniorenagenda. De groeiende groep Senioren verdient extra aandacht zodat zij zo lang als mogelijk volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Open bestuursstijl

Wat het Alkmaarse college betreft zijn het vooral de Alkmaarders zelf die hun toekomst gaan bepalen en dan ook mede invulling geven aan de huidige ambities. De Alkmaarders krijgen dus meer zeggenschap en verantwoordelijkheid. Het college gaat uit van zelfredzaamheid van de inwoners waar het kan en zorgt voor een helpende hand waar die geboden moet worden.

Het college luistert naar de inwoners en ondernemers en stelt zich daarbij meer dan in het verleden dienstbaar en faciliterend op en staat open voor feedback. Het college is zichtbaar, benaderbaar en oplossingsgericht.

error: Content is protected !!