Alkmaar · 1 juni 2024

Terugkijken op jaarverslag Leefbaar Alkmaar in wijkcentrum Overdie

Op vrijdag 31 mei had in wijkcentrum Overdie de jaarlijkse ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar plaats. Hierin werd teruggekeken op het politieke verenigingsjaar 1 april 2023 – 31 maart 2024.

Het politieke verenigingsjaar startte in april 2023 met de onderhandelingen tussen D66, OPA, BAS, VVD, CDA en SPA om een nieuw college te vormen. Het vorige college, waarin John Hagens namens Leefbaar Alkmaar wethouder was, was in maart na een motie van D66 per direct naar huis gestuurd. Struikelblok was de centrale ontvangstlocatie (COL) voor asielzoekers. Het college wilde dat realiseren in het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg. D66 zei vóór de COL te zijn, maar stemde tegen behandeling van dit onderwerp om op die manier het college te laten vallen.

Op 24 mei werd het nieuwe college geïnstalleerd. D66 stelde dat het een brede coalitie was. In het schema van Kieskompas staan OPA, BAS, VVD, CDA en SPA echter in de rechts-conservatieve hoek. Met de beste wil van de wereld kunnen we echt niet spreken van een brede coalitie. Bij de stemming over de wethouders stemde de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar tegen de wethouderskandidaten van D66 en BAS. Eerstgenoemde partij wegens de wraakzuchtige, respectloze manier van politiek bedrijven; BAS omdat die partij als oude coalitiepartij de aanzet had gegeven tot de val van het vorige college.

Door de val van het college, waarbij de wethouders meteen naar huis werden gestuurd, en de formatie van het nieuwe college lag de politieke besluitvorming enkele maanden stil. Projecten liepen daardoor vertraging op. Zo kon de belangrijke huisvestingsverordening niet worden aangepast. Leefbaar Alkmaar pleitte voor voorrang voor jongeren bij de toewijzing van huurwoningen, maar kreeg dat niet voor elkaar. Pas na de zomervakantie was er weer wat politieke activiteit te bespeuren. Zo was er een initiatief van enkele raadsleden uit de voormalige gemeente Graft-De Rijp, onder wie Mieke Biesheuvel, om meer woningbouw daar te stimuleren. De oude volkswijk Oostwijk in Koedijk kreeg de status beschermd stadsgezicht. Het plan van wooncorporatie Woonwaard om te slopen en daar sociale huurwoningen te bouwen ging van tafel.

Het sociale armoedebeleid van de vorige coalitie werd door D66, OPA, BAS, VVD, CDA en SPA enigszins uitgekleed. Bij de vorige coalitie werd de AlkmaarPas verstrekt aan mensen met een inkomen tot 150 % van het sociaal minimumloon. Dat werd teruggebracht naar mensen met een inkomen tot 120 % van het minimumloon. Wel was er succes voor Leefbaar Alkmaar doordat de gemeenteraad de portemonnee trok voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko. Alleen D66, VVD, OPA, SPA en Forum voor Democratie stemden tegen de motie van Mohamed Ezhar.

De raad werd opgeschrikt door het nieuws dat de gemeente slachtoffer was geworden van fraude. Een ambtenaar had 236.000 euro overgemaakt aan een stel slimme criminelen. Hoewel D66-wethouder Schouten politiek verantwoordelijk was, werd hem dit debacle niet te zwaar aangerekend. Bij de begrotingsbehandeling in november stemde de fractie van Leefbaar Alkmaar tegen de begroting voor 2024. De inzet van het rechts-conservatieve college op het gebied van jongerenhuisvesting en sociaal beleid is onvoldoende.

In december presenteerde het college het plan voor een regulier asielzoekerscentrum in het voormalige belastinggebouw aan de Robonsbosweg. Daar komt plek voor 150 asielzoekers. Met de komst van de Spreidingswet zou Alkmaar echter ruim 600 asielzoekers moeten opnemen. Het college wil echter niet anticiperen op deze ontwikkeling. Het college doet niets en wacht gewoon af.

De basisscholen in de dorpen in de Schermer staan onder druk. Leefbaar Alkmaar diende een motie in om in overleg met de verschillende schoolkoepels te bespreken wat nodig is om de scholen open te houden. Deze motie werd unaniem aangenomen. Het voortbestaan van de basisschool in Grootschermer lijkt gewaarborgd.

Kinderen moeten veilig naar school kunnen, vindt Leefbaar Alkmaar. Mede daarom staat er een spitspaal in de Herenweg. Tussen 6.00 en 9.00 uur kunnen auto’s daar niet passeren. VVD-wethouder Peetoom wil een proef zodat bewoners van de wijk De Nollen met pasjes toch de spitspaal in de spits kunnen passeren. De afstand naar de basisschool in Sint Pancras bedraagt anderhalve kilometer. Dat kan best op de fiets, stelt Leefbaar Alkmaar. Het argument dat de supermarkt in Sint Pancras ook slecht bereikbaar is, slaat helemaal nergens op. Je kunt toch gewoon na 9.00 uur boodschappen doen, wanneer de paal in de grond is gezakt…

De gemeenteraad is een lobby richting de provincie gestart om woningbouw in Stompetoren-West mogelijk te maken. Om het dorp leefbaar te houden is gefaseerde nieuwbouw nodig. Leefbaar Alkmaar-commissielid John Hagens had een fraaie presentatie gemaakt om de statenleden te overtuigen.

In februari kwam BAS met het voorstel om jongeren toch voorrang te verlenen bij het toewijzen van huurwoningen, exact het idee van Leefbaar Alkmaar een half jaar eerder. Natuurlijk diende de fractie deze motie mede in. Zoals de fractie goede plannen van het college zal steunen en slechte voorstellen zal afwijzen. Op sociaal gebied valt er nog heel wat te verbeteren. Ook de komende mobiliteitsvisie, met onder meer besluitvorming over de Bestevaerbrug, zal veel stof tot bespreken opleveren.

Buiten het jaarverslag werd ook het financieel jaarverslag vastgesteld. De kas is goed gevuld. De zesjarige bestuurstermijn van voorzitter Joop Mutters eindigde. Bij acclamatie werd hij herkozen. De leden zijn uiterst tevreden over de ontspannen manier waarop hij de tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten leidt. Joop werd in de bloemetjes gezet door penningmeester Irene Annegarn.

error: Content is protected !!