Alkmaar · 25 december 2023

Vragen in Alkmaar over verlagen studietoeslag studenten met beperking

Vroeger had Alkmaar een toereikende studietoeslag voor deze studenten, maar vorig jaar is die toeslag drastisch verminderd. In de meeste gevallen tot zo’n 1000 euro per half jaar minder.

Dat vinden wij nogal moeilijk te begrijpen in deze jaren, waarin de inflatie enorm stijgt, net als de energierekening en de boodschappen. Het is moeilijk uit te leggen om juist in dat jaar de toeslag te korten voor studenten die door hun beperking zelf geen bijverdiensten kunnen hebben. Die studenten hebben namelijk zelf de mogelijkheid niet om die 1000 euro per half jaar te compenseren. Zij zijn afhankelijk.

We zijn erachter gekomen dat de gemeenteraad nooit een besluit heeft genomen over deze afname van de studietoeslag, het college lijkt deze wijziging gewoon zelf te hebben doorgevoerd zonder daar een beslispunt voor de gemeenteraad van te maken. Voor een zo politiek gevoelig punt als het korten van een toeslag van studenten met een beperking, vinden wij dat merkwaardig. Dat is de reden dat we er nu politieke vragen over stellen.

”Geacht college,

Tot onze grote verbazing vernamen GroenLinks en de PvdA dat de gemeenteraad zou hebben ingestemd met het drastisch verlagen van de studietoeslag voor studenten die door een beperking geen bijverdiensten kunnen hebben. Dit blijkt uit de volgende technische vraag en uw antwoord daarop:

2. “Hoe, wanneer en in welke vorm is de gemeenteraad betrokken bij dit besluit?
Op 23 april 2020 heeft uw raad de wijzigingsverordening Individuele studietoeslag vastgesteld, anticiperend op bovengenoemde herziening.

Wanneer wij echter dat genoemde besluit lezen, dan staat daar slechts dat de gemeenteraad instemt met het verbeteren met de hoogte van de toeslag voor deze doelgroep.2 De gemeenteraad stemt dus uitdrukkelijk niet in met het verlagen van de studietoeslag in dat besluit.

Na onderzoek blijkt dat door een landelijke wetswijziging de grondslag voor onze Verordening Individuele studietoeslag gemeente Alkmaar 2015 is vervallen. De consequentie daarvan is dat de gemeente Alkmaar automatisch het landelijke beleid gaat volgen, wat tot gevolg heeft dat studenten tot zo’n 1.000 euro per half jaar minder studietoeslag krijgen. Het gaat dus om studenten die door hun beperking geen bijverdiensten kunnen hebben.

Hoewel dit een consequentie is van een landelijke wetswijziging, betekent het óók een beleidswijziging op lokaal niveau. De wet laat immers uitdrukkelijk de mogelijkheid laat om van de minimumbedragen af te wijken. Als het college er dan voor kiést om onze ruimere verordening niet te continueren, dan kiest het college er dus voor om de studietoeslag fors te verlagen en dan is er dus sprake van een beleidsbesluit.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is dat beleidsbesluit nooit met de gemeenteraad gedeeld en heeft de gemeenteraad daar haar mening dus niet over kunnen formuleren.

Dat brengt ons tot de volgende vragen, in het kader van artikel 42 RVO:

1. Hoe onderbouwt het college dat zij zonder daarover het oordeel van de gemeenteraad te hebben
gevraagd een beleidsbesluit heeft doorgevoerd die tot gevolg heeft dat de studietoeslag fors
vermindert voor een groot deel van de groep studenten die door hun beperking geen bijverdienste
kunnen hebben?

2. Hoe beoordeelt u de legitimiteit van uw besluit om de verordening te laten vervallen en zodoende
een beleidsbesluit door te voeren zonder daarbij de gemeenteraad te betrekken?

3. Welke betrokkenheid van de gemeenteraad vindt het college in een dergelijk geval wenselijk?

4. Hoe reflecteert het college erop dat nu een belangrijk sociaal vangnet voor deze kwetsbare groep
stilzwijgend is stopgezet in jaren waarin de inflatie ongekend groot is en de koopkracht gekelderd
is voor veel groepen, juist mensen in kwetsbare posities?

5. Is het college bereid om alsnog een beleidsregel in te voeren die ertoe leidt dat de studenten die
door hun beperking geen bijverdienste kunnen hebben minstens zo goed uit zijn als in de
Verordening Individuele studietoeslag gemeente Alkmaar 2015? Immers: toen de forse vermindering medio 2022 intrad, hadden ook deze studenten te maken met historisch hoge inflatie, duurdere prijzen en achterblijvende inflatiecorrectie. Zo nee, waarom niet?

6. Hoe kan het college de gemeenteraad alsnog betrekken in een besluit over de forse vermindering
van de studietoeslag voor studenten die door hun beperking geen bijverdiensten kunnen?

Alvast bedankt voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Erwin Bromlewe GroenLinks Alkmaar

Katinka Kerssens PvdA Alkmaar”

error: Content is protected !!