Zuidschermer · 5 juni 2024

Geen nieuwe woningen aan de randen van de Schermer

Dat is de visie van de erfgoed verenigingen die actief zijn in de gemeente Alkmaar. De ruimtelijke en historische kwaliteiten van de Schermer zijn zodanig dat je juist de randen van de Schermer vrij van nieuwe bebouwing moet houden.

Dit betekent niet dat je niét zou mogen bouwen in de Schermer. De behoefte aan nieuwe grondgebonden woningen in Alkmaar is groot en ook de leefbaarheid in de kernen van het buitengebied vraagt om nieuwbouw. Daarom zou je de nieuwbouw goed in het landschap moeten inpassen. De Schermer is niet voor niets in het geheel aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap net zoals de aanliggende Eilandspolder. Gelet op de grote cultuurhistorische waarde van de Schermer als een droogmakerij met een dubbel boezemsysteem was de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvankelijk van plan de gehele polder aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. Juist langs de dijken moet je het landschap, afgezien van de boerderijen,  open laten. De noordelijke dijk van de Schermer is zelfs een onderdeel van de Westfriese Omringdijk en heeft de status van provinciaal monument.

Binnen dit carré zou uitbreiding van Stomptoren mogelijk zijn zonder groot verlies aan Landschappelijke kwaliteiten.

Waar kun je dan wel bouwen? De gezamenlijke erfgoedverenigingen stellen dat je dat het beste kan doen rond de bestaande kern Stompetoren. Zij refereren hierbij aan de kwadranten opbouw van Middenbeemster als woonkern midden in een landschap dat aangewezen is als werelderfgoed. Naast Stompetoren-west zou je kunnen denken aan Stompetoren Zuid. Indien je dat doet binnen de bestaande orthogonale structuur  van Schermer en de woningbouw omzoomt met een brede groensingel met bomen, zoals ook met veel stolpen in de Schermer het geval is, gebruik je landschappelijk cultureel erfgoed als inspiratiebron voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen.

De gezamenlijke historische verenigingen  hebben dit gedachtegoed uitgewerkt in een visie over bouwen in de Schermer. Het totale netto nog te bebouwen gebied in het carré van Stompetoren is ca 110 ha, terwijl het beoogde gebied in de noordwest hoek van de Schermer  maximaal ca 70 ha zou opleveren, zonder nog rekening te houden met de geluidscontouren voor de N242. De historische verenigingen hebben deze notitie gestuurd aan het gemeentebestuur en de raadsfracties. De  notitie is te lezen op de website van de Historische Vereniging Alkmaar.

error: Content is protected !!