Alkmaar · 26 januari 2024

Alkmaar verstrekt dit jaar € 60.807.312 aan subsidies

Uit een overzicht van subsidies en budgetten van de gemeente Alkmaar voor 2024 blijkt dat er een totaalbedrag van € 60.807.312 aan subsidies zal worden verstrekt. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2024. De subsidies worden jaarlijks tussen 1 juni en 1 september aangevraagd voorafgaand aan het jaar waarvoor het is bedoeld.

Bij het bepalen van het te verlenen bedrag wordt onder andere gekeken naar de stand van de algemene reserve en de bestemmingsreserves van de aanvrager, het doel waar de subsidie voor wordt ingezet en de budgetten die voorhanden zijn. Voor bepaalde subsidies stelt de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting een plafond vast door middel van afzonderlijk besluit.

Voor 2024 betreft dat bewonersinitiatieven, bewonersorganisaties, verenigingsaccommodaties buitensport, isolatiemaatregelen lage inkomens, witgoedregeling lage inkomens, groene daken en duurzaamheid. Daarvoor geldt dat de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen maximaal zijn en verdeling vindt plaats volgens in nadere regels vastgestelde verdeelcriteria.

In 2023 is een bedrag van € 55.009.324 beschikbaar gesteld en de toename van € 5.797.988 wordt onder andere veroorzaakt door diverse hogere toekenningen door de indexatie van het subsidiebudget en verhogingen zoals extra budget voor het versterken van de basisvoorzieningen in de wijk- buurtcentra (coalitieakkoord.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!