Bergen · 13 september 2023

Grote restauratie Vredeskerkje Bergen aan Zee noodzakelijk

De regelmatige of incidentele bezoeker van het Vredeskerkje te Bergen aan Zee is het misschien wel opgevallen: de rode verkleuring van de bakstenen in de gevels en het losraken van de voegen. Het betreft hier een ernstige mate van erosie als gevolg van jarenlange opslag van zout en vocht in de gevels. Dit is een onomkeerbaar proces. Aanvankelijk was het vooral zichtbaar in de west- en de zuidgevel, maar inmiddels manifesteert het zich ook in de noordgevel. De oostgevel lijkt vooralsnog gespaard.

Het bestuur van de stichting die zorgdraagt voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het kerkje (Stichting M.A.D., dit zijn de beginletters van de drie voornamen van de stichtster (1918) de toenmalige burgemeestersvrouw Marie Amalie Dorothea Völter- van Reenen) heeft advies ingewonnen bij een deskundige (een muurpathologe), iemand die ook op wetenschappelijk niveau alles weet over erosie van gevels, bakstenen en voegmortel. Op basis van haar bevindingen ziet het er naar uit dat herstel alleen maar kan plaats vinden door de beschadigde gevels te verwijderen en met nieuwe stenen en mortel – die voldoen aan de eisen van Monumentenzorg- opnieuw op te metselen.

De rapportage van de muurpathologe is voorgelegd aan een drietal aannemers (gecertificeerd als restauratie-aannemers). Deze hebben offertes uitgebracht, vooralsnog voor herstel van de west- en zuidgevel. Ook de kosten van herstel van de toegangstrap, de waterpomp en de pilasters bij het toegangshek zijn in hun opgave betrokken. De kosten waar wij in dit stadium voor staan bedragen ca. € 120.000,- Dit bedrag zal nog aanzienlijk toenemen als blijkt dat ook de noordgevel- en mogelijk ook de oostgevel- aangepakt moeten worden.

Het bestuur is in overleg met de gemeente over het aanvragen en verkrijgen van een omgevingsvergunning die vereist is voor de ingrijpende werkzaamheden. Bij de beoordeling van de aanvraag en de restauratieplannen speelt de Welstandcommissie een doorslaggevende rol. Omdat het kerkje een provinciaal monument is, wordt deze commissie uitgebreid met deskundigen op het gebied van restauratie van monumenten.

Ook zal het bestuur overleg starten met de provincie Noord-Holland over het aanvragen van subsidie.

Pas nadat de vergunning definitief is en vaststaat dat en hoeveel subsidie kan worden verkregen zal een opdracht aan een aannemer kunnen worden verstrekt. De doorlooptijd van het gehele project zal zeker een jaar, maar mogelijk nog (veel) langer kunnen zijn.

De stichting kan zelf slechts over bescheiden financiële middelen beschikken. De exploitatie van het kerkje is zodanig dat er – ook ten gevolge van Covid-19- maar een kleine reserve is. Bij gelegenheid worden wij weliswaar flink ondersteund door de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje (zoals bij de aankoop en installatie van een audiosysteem en professionele verlichting), maar de verwachte kosten gaan ook haar mogelijkheden ver te boven.

De komende tijd zullen wij dus alles op alles zetten zoveel mogelijk fondsen, bedrijven en particulieren te benaderen met het verzoek ons financieel te steunen door middel van donaties.

Wij nemen ons voor in de Vriendenbrief maar ook in andere media periodiek verslag te doen van de ontwikkelingen en de voortgang van het restauratieproces.

Er is een aparte bankrekening geopend voor het verzamelen van gelden waaruit de restauratie bekostigd kan worden  NL 10 RABO 0189 4786 08 t.n.v. Stichting MAD t.b.v. Restauratiefonds Vredeskerkje. Er zijn al enkele bijdragen ontvangen en toegezegd en meer donaties zijn ook nu uiteraard al welkom.

error: Content is protected !!