Natuur / Noord-Holland · 13 februari 2024

Afspraken voor duurzame binnenduinrand

Afspraken voor duurzame binnenduinrand

De provincie Noord-Holland, gemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO Noord, drinkwaterbedrijven en natuurorganisaties hebben samen de startnotitie ‘Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand’ opgesteld. Daarin staat hoe ze de komende tijd willen samenwerken in het gebiedsproces voor het Zuid-Kennemerland en hoe zij de inwoners daarbij zullen betrekken. 

De opgaven voor de binnenduinrand zijn onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. In de provincie Noord-Holland lopen in dat kader meerdere gebiedsprocessen. In Zuid-Kennemerland werken partijen samen aan verschillende opgaven.

In de duinen gaat het niet goed met de natuur, stelt klimaatverandering nieuwe eisen aan de waterhuishouding en neemt het aantal recreanten toe. Het Rijk en de Europese Unie verplichten de provincie Noord-Holland om bepaalde natuurwaarden te verbeteren.

De provincie spreekt met partijen in het gebied over het nemen van maatregelen om een duurzame toekomst te garanderen voor de natuur, maar tegelijk ook een duurzame toekomst te behouden voor de ondernemers en bewoners in het gebied. In de startnotitie hebben bestuurders beschreven hoe ze de komende tijd willen samenwerken.

Binnen het gebiedsproces wordt ook onderzoek gedaan, zodat vervolgstappen en besluiten zorgvuldig kunnen worden genomen. Op dit moment loopt een groot onderzoek om het complexe watersysteem goed in beeld te brengen. 

Daarnaast start voor de zomer van 2024 een inventarisatie naar de opgaven en wensen voor een toekomstbestendige binnenduinrand. De samenwerkende partijen organiseren bijeenkomsten om organisaties en inwoners in de binnenduinrand de gelegenheid te geven wensen en ideeën aan te dragen.

De startnotitie ‘Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand’ is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

error: Content is protected !!