Noord-Holland · 6 juni 2024

Forse toename van discriminatie-meldingen in Noord-Holland

Meer aandacht voor en bewustwording over discriminatie lijkt de meldingsbereidheid in de regio Noord-Holland te vergroten. De Monitor Discriminatie Noord-Holland over 2023 laat in elk geval zien dat het aantal discriminatiemeldingen met ongeveer 20% is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De drie antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Noord-Holland hebben in 2023 in totaal maar liefst 508 klachten behandeld op basis van woonplaats melder. In 2022 waren dat er 422. De politie in eenheid Noord-Holland registreerde 666 discriminatie-incidenten, tegenover 561 in 2022. De cijfers zijn geregistreerd in 32 gemeenten in de regio Noord-Holland.

Herkomst

De meeste meldingen en klachten kwamen binnen op grond van herkomst, huidskleur en etniciteit. Bij de ADV’s kwamen hierover 238 meldingen binnen. In 2022 waren dat er nog 179. De politie registreerde 336 incidenten tegenover 293 in het jaar daarvoor. Ongelijke behandeling door beleid en (ongeschreven) regels van organisaties en een groeiend bewustzijn over het slavernijverleden zijn mogelijke verklaringen hiervoor.

Geslacht

Opvallend is de toename van discriminatie op grond van geslacht en seksuele gerichtheid. Denk hierbij aan ongelijke behandeling van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt en het uitschelden, pesten en buitensluiten van transgender-personen. Een veel genoemde grond bij de politie is seksuele gerichtheid. In 2023 gaan 163 registraties hier over. Denk hierbij aan schelden met het woord ‘homo’ tegen werknemers met een publieke taak. Bij de ADV’s kwamen hierover 44 klachten binnen, vooral van homoseksuele mannen.

Bewustwording

“Het bespreekbaar maken van discriminatie leidt tot meer bewustwording over kwetsende en discriminerende opmerkingen en gedragingen”, denkt Frederique Janss, directeur van de ADV’s Noord-Holland Noord en Kennemerland. “Hierdoor weten meer mensen dat discriminatie verboden is en dat ze recht hebben op gelijke behandeling. Ook helpen de cijfers ons om gericht samen op te trekken met onze partners, bijvoorbeeld in het geven van voorlichting en trainingen en het maken van beleid.”

Strafbaar

Toch wordt discriminatie nog niet altijd herkend en daardoor gemeld. Slechts 3% van de mensen met een discriminatie-ervaring, meldt dit bij een ADV, politie, het College voor de Rechten van de Mens of online via Discriminatie.nl. “Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich gehoord voelen en dat we hun meldingen betekenisvol kunnen oppakken”, benadrukt Nicole Bogers, Hoofd Operatie van de politie Noord-Holland. “Het Wetboek van Strafrecht stelt discriminatie strafbaar. Dit betekent dat aangifte vaak leidt tot nader onderzoek en mogelijk tot vervolging en een rechtszaak. Doel hiervan is discriminatie te stoppen! Bovendien helpen meldingen ons altijd om een (structureel) probleem in beeld te brengen en samen met onze partners aan te pakken.”

error: Content is protected !!