Noord-Holland · 13 september 2023

Start bedrijfsbezoeken voor inzicht in probleemstoffen in afvalwater

Start bedrijfsbezoeken voor inzicht in probleemstoffen in afvalwater

In een nieuwe proef van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de drie omgevingsdiensten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal wordt ingezet op intensieve informatievoorziening en controles op bedrijfslozingen van probleemstoffen op de riolering. Deze week starten de bedrijfsbezoeken. De proef is onderdeel van een meerjarenprogramma waarin de 28 gemeentes, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de omgevingsdiensten en HHNK samenwerken.

Na de start van de proef eerder dit jaar, gaat nu de uitvoeringsfase van start. In deze fase vinden negentig bedrijfsbezoeken plaats. In het voorjaar van 2024 zullen de uitkomsten van de pilot bekend zijn. Deze uitkomsten worden meegenomen in een driejarig programma om de controles en informatievoorziening bij relevante bedrijven te intensiveren.

Verschuiving

De uitvoerende milieutaken van de gemeenten en de provincie zijn ondergebracht bij de omgevingsdiensten. Deze taken betreffen de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van onder meer de lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering. Landelijk, maar ook in Europa is er steeds meer aandacht voor het effect van probleemstoffen in het milieu, zoals PFAS.

Bronaanpak

Lozingen van bedrijven kunnen gevolgen hebben op het zuiveringsproces en op de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater uit de rioolwaterzuivering. De proef richt zich vooral op bedrijven waar een verhoogde kans is op lozing van probleemstoffen die kunnen leiden tot verstoppingen of die bij de rioolwaterzuivering lastig te verwijderen zijn. Deze laatste stoffen vormen een risico voor de waterkwaliteit en het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Nauwe samenwerking

De betrokken partijen gaan nauwer samenwerken om de grip op de lozingen van probleemstoffen te versterken en bedrijven aan te moedigen door gewenst lozingsgedrag te stimuleren, ongewenst lozingsgedrag te ontmoedigen en waar nodig handhavend op te treden. Ook weten bedrijven niet altijd wat er komt kijken bij het zuiveren van het door hen geloosde afvalwater. Het geven van goede informatie zal naar verwachting helpen.

Voorop lopen

Met deze gezamenlijke bronaanpak lopen de partijen voorop in Nederland. Er is door de overheid vanuit het ‘Interbestuurlijk Programma versterking VTH taken’ (vergunningverlening, toezicht en handhaving) een subsidie beschikbaar gesteld om de pilot uit te voeren.

Fotobijschrift: Aftrap bedrijfsbezoeken met een gezamenlijke demonstratie bemonstering

error: Content is protected !!